fetch_data("SELECT * FROM w_html WHERE htmlID = 13"); $sContentTyGia = @file_get_contents("http://www.eximbank.com.vn/WebsiteExrate2011/ExchangeRate_vn_2011.aspx"); $sContentTyGia = ereg ('Tỷ giá ngoại tệ(.*)(.*)(.*)
',$sContentTyGia,$aContent); $aContent[1] = str_replace("650","100%",$aContent[1]); ?> Du hoc - Tỷ giá
Để điều chỉnh kích cỡ trang/ chữ to nhỏ từ bàn phím của bạn. Vui lòng ấn giữ phím Ctrl và ấn đồng thời phím + bên dưới phím F10 hoặc phím – bên dưới phím F9.
Giới thiệu | Du học toàn cảnh | Liên hệ
Trang chủ | Hội thảo & Sự kiện | Điểm đến du học | Chương trình các nước | Học bổng | Tư vấn
query("SELECT * FROM w_category WHERE active = 1 AND deleted = 0 AND type = 5 ORDER BY displayorder ASC"); if ($db->num_rows($oQuocGia)){ while($aQuocGia = $db->next_record($oQuocGia)){ $aQuocGiaData[] = $aQuocGia; ?>